นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Devvertory.com

จัดทำเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564

 Devvertory.com ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Infomation) ที่ติดต่อ เยี่ยมชม อ่านบทความ หรือทำกิจกรรมนานาบนเว็บไวต์ Devvertory.com ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้อ่านและนักผจญภัยทุกท่านที่แอวะมายังเว็บไซต์ Devvertory.com ทางเว็บไซตืจึงได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักผจญภัยทุกท่านไว้ เช่น ชื่อ (Name) ที่อยู่อีเมล์ (Email Address) เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Address) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัครเป็นสมาชิกนักเดินทางร่วมกับเรา (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกในการใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง Devvertory.com จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้แก่ วันเดือนปีเกิด (Birth Date) เพศ (Gender) อาชีพ (Occupation) ความสนใจ (Interest) เป็นต้น

3. นอกจากนี้ บางครั้งอาจจะมีการทำแบบสำรวจต่างๆเพื่อใช้ในการศึกษาและการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ Devvertory.com จึงอาจจะต้องจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมเช่น หมายเลขไอพี (IP Address) โดเมนเนม (Domain Name) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address)

4. Devvertory.com ขอแนะนำให้นักผจญภัยทุกท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวบุคคลของนักผจญภัยอย่างไร ทั้งนี้ Devvertory.com ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นๆ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่ใช่เว็บไซต์ Devvertoy.com

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. Devvertory.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักผจญภัยทุกท่านเพียงจำเป็นเท่านั้นเช่น ชื่อ อีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าๆ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของทุกท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ Devvertory.com เพียงเท่านั้น

2. Devvertory.com ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของนักผจญภัยทุกท่านที่ Devvertory.com ได้รวบรวมไว้ไปจัดจำหน่่ายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลโดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Devvertory.com ในฐานะที่ผมผู้ก่อตั้งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านอย่างยิ่ง

3. ในกรณีที่ Devvertory.com ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของนักผจญภัยเช่น การจัดส่งไปรณีย์ การวิเคราะห์เชิงสติถิในกิจการหรือกิจกรรมของ Devvertory.com ซึ่งทางเว็บไซต์ได้ใช้ Google Analytics, Google Tag Manaager, Facebook Pixel ในการติดตามกิจกรรมต่างๆที่นักผจญภัยได้สำรวจบนเว็บไซต์ของ Devvertory.com หรือหากมีหน่วยงานอื่นๆ Devvertory.com จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส้วนตัวบุคคลของท่าน

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของนักผจญภัยทุกท่าน ท่านมีสิทธิทีึ่จะให้มีการใช้การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก Devvertory.com ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวทาง Feedback เพื่อแจ้งให้ Devvertory.com ทราบในหน้าเว็บ Home

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของนักผจญภัยทุกท่าน Devvertory.com จึงได้กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคของท่าน เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของทั้งที่มีความสำคัญยิ่งทาง Devvertory.com ได้ออกแบบทุกขั้นตอนและกระบวนการในเว็บไซต์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในข้อมูลส่วน

บุคคลของท่านเป็นหลัก

การใช้คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่ Devvertory.com ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web Browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ คุกกี้ ก็จะทำให้เว็บไซต์สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นหาผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ คุกกี้ นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป

หากนักผจญภัยทุกท่านเลือกใช้ คุกกี้ แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้ จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะเยี่ยมชม ทั้งนี้ Devvertory.com จะนำข้อมูลที่คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือกิจกรรมอื่นๆของ Devvertory.com เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Devvertory.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้นักผจญภัยทุกท่านล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น Devvertory.com จึงขอแนะนำให้นักผจญภัยทุกท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

การปฎิบัติิตามโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ Devvertory.com

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวามเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Devvertory.com ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ คำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับแรุงการให้บริการของ Devvertory.com ต่อไป โดยนักผจญภัยทุกท่านสามารถติดต่อกับ Devvertory.com ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

Devvertory.com

 

คเณศ ประกอบแก้ว

Founder of Devvertory.com

เบอร์โทรศัพท์ 086-385-8357